Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

pugsandshrugs:

So why do you think you are suited to this position?

image

What are your achievements so far?

image

What are your ambitions. in reference previous education and work history?

image

Reposted fromhairinmy hairinmy viawishyouwerehere wishyouwerehere
9432 dc13 390
Little reminder
8534 9c18 390
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaretaliate retaliate
Good spot
Reposted fromSilentRule SilentRule viakoprobo koprobo
4491 c0b0 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaiblameyou iblameyou
0925 fdfc 390
Reposted fromnutt nutt viawishyouwerehere wishyouwerehere
1357 7278 390
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou

December 27 2019

Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazachlystujsie zachlystujsie
1312 7651 390
Visiting Berlin vs. Living in Berlin
Reposted fromfightling fightling viaPoranny Poranny
4304 b907 390
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
0828 117c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
7486 22af 390
Reposted fromnyaako nyaako viamirando mirando
3126 5ba9 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamirando mirando
9572 b2fb 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaretaliate retaliate
1581 bf48 390

December 08 2019

5501 83f8 390
Reposted fromowca owca viaPoranny Poranny
5187 7277 390
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl